Szkoła w Brzustowie

Najstarsi mieszkańcy Brzustowa wspominają jeszcze czasy, gdy nauka odbywała się w chłopskich izbach. W rozmowach z nimi padają nazwiska nauczycieli, którzy ich uczyli w tych prymitywnych, z dzisiejszego punktu widzenia, warunkach. Kierownikiem przedwojennej szkoły, która w rzeczywistości rozrzucona była po brzustowskich chałupach był Roman Górski, wraz z nim pracowały panie Halina Podkasana i pani Chodiwowa (lub też Hodiwowa; nie udało się niestety potwierdzić pisowni nazwiska).

Uczniowie klas 1-4 Szkoly Podstawowej w Brzustowie w 1929 r.

Uczniowie klas 1-4 Szkoly Podstawowej w Brzustowie w 1929 r.
Szkoła mieściła się wtedy w domu Teofila Dróżdża.
(Zdjęcie ze zbiorów Andzi - Dziękujemy!)

Na krótko przed wojną, około roku 1937 mali Brzustowiacy rozpoczęli naukę szkolną w świeżo wybudowanym budynku szkoły. Był to budynek piętrowy, murowany z czerwonej cegły, znajdujący się w pobliżu stacji kolejowej. Wybuch wojny i okupacja nie tylko przerwały naukę szkolną, lecz zmieniły także przeznaczenie budynku, zajętego przez hitlerowców. Szkoła została zburzona przez Niemców w 1945 roku.

Wycieczka do Krakowa

Uczniowie klas 5-7 Szkoly Podstawowej w Brzustowie w 1959 r.
Wycieczka do Krakowa
(Zdjęcie ze zbiorów Andzi - Dziękujemy!)

Po wojnie dzieci przez niemal 20 lat uczyły się w prowizorycznie skleconym baraku i - tak jak przed wojną - w brzustowskich domach; do czasu, gdy w 1964 roku otworzył swoje podwoje nowy budynek szkolny.

Obecna szkoła w Brzustowie to obiekt, który przez czterdzieści lat istnienia wtopił się w krajobraz niewielkiej miejscowości, malowniczo położonej wśród nadpilicznych lasów, łąk i pól. Wraz z dynamicznym rozwojem Brzustowa znikały strzechy, drewniane chaty i pochyłe płoty. Ich miejsce zajęły stopniowo murowane domy, zadbane, ukwiecone zagrody. Budynek szkolny nie musiał się zmieniać, gdyż wybudowany w latach sześćdziesiątych był nowoczesny, jasny i przestronny. Przez wiele lat bez większych remontów doskonale spełniał swą funkcję – ośmioklasowej szkoły podstawowej. W latach wyżu demograficznego tworzone były nawet podwójne klasy. Pierwszym kierownikiem tej placówki był pan Jan Piotrowicz. Za jego czasów właśnie uczniowie przeprowadzili się z izb wiejskich do pięknej „Tysiąclatki”. Później, przez kilka lat szkołą zarządzał p. Marian Latosiński, a następnie od roku dyrektorem szkoły został mgr Julian Zięba. Pełnił on tę funkcję przez wiele lat, całym sercem oddając się pracy z młodzieżą i dla środowiska. Za jego kadencji wizerunek szkoły w Brzustowie zaczął stopniowo, lecz konsekwentnie się zmieniać. Na początku za sprawą pojawienia się na szkolnym boisku wysłużonego samolotu wojskowego „Iskra”, który przez wiele lat był znakiem rozpoznawczym naszej szkoły. W latach dziewięćdziesiątych jego miejsce zajęła bryła nowoczesnej sali gimnastycznej.

Następnym dyrektorem szkoły była pani mgr Maria Zięba – to jej przypadło w udziale wdrażanie wraz z gronem pedagogicznym nowej reformy oświatowej, w wyniku której szkoła w Brzustowie stała się sześcioklasową publiczną szkołą podstawową. Przez wszystkie lata okresu powojennego w szkole podstawowej zatrudnionych było 10-11 nauczycieli i 4-5 pracowników obsługi. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni pani Barbara Klatka.

Aleksandra Koselak

Adres

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzustowie
Brzustów 1
97-215 Inowłódz
tel. (0-44) 710 01 10