Brzustów od początków do połowy XVI wieku

Lokacja Brzustowa

3 lutego 1367 roku w tym właśnie Raciążku, zasiadający z woli Nieba i Stolicy Apostolskiej biskup włocławski Pałuka Zbylut z Gołańczy (synowiec biskupa Macieja) wraz z kapitułą włocławską nadał Piotrowi Rusinowi (Petro Rutheno) mieszczaninowi Wolborza, prawdopodobnie synowi krakowskiego rajcy Mikołaja, prawo lokowania na prawie średzkim wsi Brzustów (Brzosthov) położonej w Ziemi Sandomierskiej, z tamtej strony Pilicy (Pilcza) w kasztelanii opoczyńskiej. Czytaj dalej...

Pierwsi osadnicy

Pierwsi osadnicy Brzustowa pochodzili z sieradzkiego, czyli niekoniecznie z bardzo odległych stron, ponieważ zarówno Wolbórz jak i Piotrków (Trybunalski) wchodziły w skład tego województwa. Zdobywanie przez kmieci ziemi uprawnej odbywało się poprzez mozolny karczunek połaci lasów położonej nad Pilicą ogromnej puszczy, stąd też 10-letnia „wola” czyli swoboda od wszelkich powinności na rzecz właściciela; w naszym przypadku biskupstwa włocławskiego. Czytaj dalej...

Pochodzenie nazwy Brzustów

We wspomnianej już charakterystyce wsi z 1961 roku zawarto przypuszczenie, że nazwa Brzustowa "powstała najprawdopodobniej od lasów brzozowych wśród lasów Spalskich (...)". W dokumencie lokacyjnym z 1367 podana jest nazwa "villa Brzosthov", czyli wieś Brzustów. Ta sama nazwa Brzosthow występuje w dokumentach z roku 1527 i 1623. Czytaj dalej...

Brzustów, Brzustówek, Brzustówka

Kilka uwag do nazw miejscowości Brzustów, Brzustówka, Brzustówek, położonych między Opocznem a Tomaszowem Mazowieckim. Mylne tłumaczenie Korytkowskiego w Liber beneficiorum? Czytaj dalej...

Wsie kościelne, królewskie i szlacheckie

Wsie, a także miasta, były własnością panujących książąt bądź królów, własnością szlachecką lub duchowną. W naszym regionie własność kościelną reprezentowały przede wszystkim dobra biskupstwa włocławskiego, do których należały Smardzewice, Brzustów, Sługocice, Ciebłowice, Twarda, Zarzęcin. Czytaj dalej...

Przynależność administracyjna i kościelna

Przynależność administracyjna i kościelna wsi Brzustów od drugiej połowy XIV wieku do końca wieku XVIII - od lokacji Brzustowa w ramach Państwa Polskiego do panowania Habsburgów austriackich. Czytaj dalej...